Terug naar het overzicht

donderdag 15 maart, 2018

Wetswijziging vergoeding affectieschade

foto affectieschade

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel om vergoeding voor affectieschade mogelijk te maken verder kracht bijgezet, met als doel dat ook de Eerste Kamer met dit voorstel zal instemmen.

Affectieschade is de immateriële schade, ofwel het verdriet dat een naaste of nabestaande heeft als gevolg van het ernstig en blijvend gewond raken dan wel het overlijden van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Denk daarbij aan een ongeval, ongeluk, medische fout of geweldsmisdrijf.

Conform de huidige wet kan degene die affectieschade heeft veroorzaakt niet aangesproken worden daarvoor schadevergoeding te betalen. De gedachtegang was dat affectieschade kan leiden tot commercialisering van het verdriet, waarbij een nabestaande, zolang de claim niet is gehonoreerd, niet tot rouwverwerking kan overgaan. Bovendien vreesde men juridisch getouwtrek, omdat de aangesproken partij er belang bij heeft de kwaliteit van de affectieve relatie in twijfel te trekken.

Inmiddels is men de mening toegedaan dat een schadevergoeding voor het geleden verdriet juist kan bijdragen aan een snellere verwerking van dat verdriet. Daarbij kwam het huidige standpunt behoorlijk in de knel nu conform de wet minder ernstige vormen van leed, zoals een bedorven vakantie of de ondergang van een bedrijf, wel tot vergoeding van smartengeld kunnen leiden.

“Slachtofferhulp Nederland, het Fonds Slachtofferhulp, de ANWB, de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), De Letselschade Raad en het Schadefonds Geweldsmisdrijven spreken alle hun steun uit voor het onderhavige wetsvoorstel. De mensen werkzaam bij deze organisaties komen dagelijks in aanraking met slachtoffers van individuele ongevallen, misdrijven en rampen en hun naasten of nabestaanden. Zij menen dat het vergoeden van affectieschade voor naasten of nabestaanden helpt om hun leed te verzachten en een plaats te geven. Hun steun motiveert mij zeer bij de behandeling van dit wetsvoorstel in uw Kamer. De voorgestelde regeling is afgebakend met het oog op een voortvarende afwikkeling van de vergoeding tot affectieschade: er bestaat uitsluitend een aanspraak op vergoeding in het geval van overlijden of ernstig en blijvend letsel van een gekwetste, de aanspraakgerechtigden worden in de wettelijke regeling genoemd”, aldus de minister.

Het wetsvoorstel beoogt de positie van nabestaanden en naasten op twee manieren te verbeteren. Allereerst ontstaat er een wettelijke grondslag voor de vergoeding van affectieschade. Ten tweede maakt het wetsvoorstel het voor naasten en nabestaanden mogelijk om zich als benadeelde partij te voegen in het strafproces.

Meer informatie over het wetsvoorstel op de website van de Eerste Kamer >>

Meer weten over affectieschade? Bel dan gratis met 0800 – 667 84 66 of maak gebruik van het contactformulier >>

Naar de overige nieuwsberichten >>

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.