Terug naar het overzicht

woensdag 13 maart, 2024

Werkgeversaansprakelijkheid en bewijs

Als een werknemer een arbeidsongeval overkomt en hierdoor letsel oploopt, kan de vraag rijzen of dat de geleden schade door dit ongeval op de werkgever kan worden verhaald. Wat moet de werknemer hiervoor doen en kan de werkgever onder aansprakelijkheid uitkomen? Noodzakelijk bij werkgeversaansprakelijkheid is om in ieder geval de regels met betrekking tot de stelplicht en de bewijslast (wie moet wat stellen en eventueel bewijzen?) helder te hebben. Indien een werknemer de werkgever aansprakelijk wenst te stellen op basis van de algemene werkgeversaansprakelijkheidsgrond, dan bevindt de werknemer zich bewijsrechtelijk in een gunstige positie. In dit blog ga ik kort in op een tweetal bewijsregels aan de hand van een tussenuitspraak en een einduitspraak van het Hof Den Haag in het kader van één specifieke letselschadezaak. Die gunstige positie van de werknemer komt dan ook direct naar voren.

Beknopte feitenweergave

Op 3 oktober 2017 kwam een werkneemster van Aegon ten val in het trappenhuis van het kantoorpand van Aegon. De werkneemster heeft door dit voorval letsel opgelopen en zij heeft haar werkgever aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade. De werkgever wees de aansprakelijkheid af. De letselschadezaak is uiteindelijk voorgelegd aan de rechtbank en de rechtbank oordeelde dat de werkgever aansprakelijk is te houden. De werkgever kon zich niet vinden in deze uitspraak en is dan ook in hoger beroep gegaan.


Een eerste bewijsregel

Aegon geeft aan dat de werkneemster onwel is geworden en daardoor ten val is gekomen in het trappenhuis. De werkgever is om die reden van mening dat geen sprake is van een arbeidsongeval. Dit standpunt is echter verworpen door het hof. De onwelwording is onvoldoende aangetoond. Wat wél vaststaat is dat de werkneemster in het kantoorpand de trap naar een andere verdieping nam toen haar het ongeval overkwam.

De werkneemster behoeft niet de precieze toedracht van het ongeval aan te tonen. Voldoende is dat de werkneemster stelt en bij voldoende betwisting bewijst dat zij schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden. Dit is de eerste regel over de stelplicht en bewijslast. Onduidelijkheid over de precieze toedracht van een ongeval behoeft dus niet aan aansprakelijkheid in de weg te staan, zo volgt ook uit een oude uitspraak van de Hoge Raad. Het hof neemt in de voorliggende kwestie als uitgangspunt dat de werkneemster schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden.

Een tweede bewijsregel

Als voldaan is aan de eerste bewijsregel, dan is de werkgever aan zet. Er zijn alsnog mogelijkheden voor de werkgever om aan aansprakelijkheid te ontkomen. Eén van die mogelijkheden is dat de werkgever stelt en bij voldoende betwisting bewijst dan hij aan zijn zorgplicht voor de veiligheid van de werknemers heeft voldaan. Op deze tweede bewijsregel wordt ook ingegaan door het hof in verband met de voorliggende kwestie. De vraag is of dat de werkgever alle veiligheidsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem konden worden gevergd ter voorkoming van dergelijke ongevallen. Aegon is er uiteindelijk niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat aan de zorgplicht is voldaan. Zo acht het hof de stellingen van de werkgever over schoonmaak en onderhoud van het trappenhuis in het kader van de motivering dat aan de zorgplicht is voldaan, te algemeen van aard. Niet vast is komen te staan dat op 3 oktober 2017 alles op de plek van het ongeval netjes in orde was.

Tot slot

Het hof heeft uiteindelijk de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd: Aegon is aansprakelijk te houden voor de geleden schade van de werkneemster.

In de praktijk komt het zeer regelmatig voor dat werkgevers aansprakelijkheid van arbeidsongevallen afwijzen en de schade van de werknemer daarmee niet willen vergoeden. Wat mij betreft kan naar aanleiding van dit blog de conclusie worden getrokken dat in ieder geval goede kennis van bewijsregels (in dit blog ben ik ingegaan op slechts twee bewijsregels) nodig kan zijn voor het met succes verhalen van de door een werknemer geleden schade op een werkgever. De werknemer behoeft namelijk niet altijd alles aan te tonen.

Heeft u door een arbeidsongeval of door een ander ongeval lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft opgelopen en wenst u hulp bij het verhalen van uw materiële en immateriële schade? Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op via 0800 667 84 66 of via info@nm-letselschade.nl. Met de juiste kennis en ervaring, onder andere ten aanzien van bewijsregels, helpen wij u graag verder.

Dit blog is geschreven door mr. E.W. (Elise) van Kempen, werkzaam bij NostimosMooyman.

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.