Uw belangen na een mishandeling behartigen wij helaas niet. Waar wel te beginnen leest u hieronder in detail:

VOORBEELDEN VAN MISHANDELING

Mishandeling bestaat in vele vormen. De definitie luidt: “opzettelijk toebrengen van pijn of lichamelijk letsel”. Enkele vormen van mishandeling zijn:

 • Huiselijk geweld
 • Seksueel misbruik
 • Verwaarlozing
 • Kindermishandeling
 • Psychische mishandeling
 • Lichamelijke mishandeling

Aangifte doen

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie als u slachtoffer bent van mishandeling. Zo kan de dader opgespoord worden en kunt u aanspraak maken op schadevergoeding.

Schadevergoeding

Als slachtoffer van mishandeling kunt u tijdens het strafproces om een vergoeding van de geleden schade vragen. U kunt dit schriftelijk aanvragen via het zogeheten voegingsformulier. Dit heet voegen, want u voegt uzelf in het strafproces. Dit formulier wordt automatisch naar u toegestuurd zodra een verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het nauwkeurig in. Het Slachtofferloket kan u bij het voegen helpen. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over uw schade. Meer informatie hierover vindt u op: www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.

Rechten

Tijdens een strafproces heeft u als slachtoffer een aantal wettelijke rechten, zoals…

 • Het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
 • Het recht op informatie
  Als u bij de aangifte aangeeft dat u op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijgt u op belangrijke momenten informatie. De politie informeert u bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte.
 • Het spreekrecht
  Als u spreekrecht heeft, wordt u hierover geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Hiermee heeft u het recht om tijdens de rechtszaak in een zogenoemde slachtofferverklaring te vertellen wat de lichamelijke, emotionele of economische gevolgen van het delict voor u persoonlijk zijn. Een andere mogelijkheid is om, in plaats van te spreken, een schriftelijke verklaring op te stellen.
 • Het recht op (gratis) rechtsbijstand
  Een advocaat kost geld, maar ook als u weinig geld heeft, kunt u zich door een advocaat laten bijstaan. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, kan uw advocaat via de Raad voor Rechtsbijstand een vergoeding ontvangen voor de gemaakte kosten.

Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.

Behoorlijke omgang

Als Nederlands burger mag u verwachten dat de overheid op een behoorlijke manier met u omgaat. De Nationale ombudsman heeft in eenvoudige spelregels uitgelegd wat dit betekent voor slachtoffers in het strafproces.

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. U kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het gehele strafproces.

Schade via civiele procedure

Wordt uw schade niet vergoed door een verzekering of via een voeging in het strafproces? Dan kunt u bijvoorbeeld de verdachte aansprakelijk stellen voor de geleden schade. U doet dat door een civiele procedure te beginnen voor de burgerlijke rechter. Het is verstandig juridisch advies in te winnen voordat u aan een dergelijke procedure begint. Dit kan bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket of een advocaat.

Als u het geld niet heeft voor een civiele procedure, kunt u een beroep doen op de Raad voor Rechtsbijstand.

RECHTEN TIJDENS HET STRAFPROCES

Na het doen van aangifte, beslist het Openbaar Ministerie of een verdachte wordt vervolgd. Tijdens een strafproces heeft u als slachtoffer een aantal wettelijke rechten, zoals…

 • Het recht om goed bejegend te worden door de betrokken instanties
 • Het recht op informatie

Als u bij de aangifte aangeeft dat u op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijgt u op belangrijke momenten informatie. De politie informeert u in dat geval bijvoorbeeld over de aanhouding van de verdachte. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.

HOE HOOG IS DE SCHADEVERGOEDING BIJ MISHANDELING?

De hoogte van de schadevergoeding hangt af van uw persoonlijke situatie. De letselschadevergoeding bestaat voor een deel uit de vergoeding voor fysieke en materiële schade en voor een deel uit de vergoeding voor immateriële schade. Dit laatste deel van de schadevergoeding heet ook wel smartengeld.

SCHADEVERGOEDING VOOR MATERIËLE SCHADE NA MISHANDELING

Materiële schade na mishandeling is de schade die u lijdt door het letsel. Dit zijn alle onkosten en gemiste inkomsten die u heeft geleden door de geweldpleging. U dient hierbij wel aannemelijk te maken dat de kosten en gemiste inkomsten door het letsel komen en dus het gevolg zijn van de mishandeling. Hoe hoog dit deel van de schadevergoeding precies is, is afhankelijk van de schadeposten die van toepassing zijn op uw zaak.

Enkele voorbeelden van schadeposten na mishandeling zijn:

 • Kosten voor hulp in de huishouding omdat u dit niet meer zelf kunt doen
 • Ziekenhuiskosten (eigen risico of onverzekerde zorg) om te herstellen van uw verwondingen
 • Gemiste inkomsten omdat u door het letsel niet kunt werken

De uiteindelijke schadevergoeding voor materiële schade bestaat uit de som van deze schadeposten. De hoogte van dit deel van uw letselschadevergoeding is dus afhankelijk van de schade die aan het letsel toe te rekenen valt.

SCHADEVERGOEDING VOOR IMMATERIËLE SCHADE NA MISHANDELING

Mishandeling gaat vaak ook gepaard met immateriële schade. U kunt getraumatiseerd of depressief raken. De mishandeling heeft hierdoor verstrekkende gevolgen voor uw geestelijke gezondheid. Deze schade had u niet gehad als u niet het slachtoffer was geweest van mishandeling. U heeft dus recht op compensatie. Deze compensatie heet ook wel smartengeld.

Het is echter lastig om een prijskaartje te hangen aan emotioneel leed. Het is lastig meetbaar en daarbij zal een geldbedrag de pijn nooit kunnen wegnemen. Om toch tot een schadevergoeding voor immateriële schade te komen, maken letselschade juristen gebruik van de Smartengeldgids van de ANWB. In deze gids worden alle gerechtelijke uitspraken omtrent smartengeld verzameld. De gids dient vervolgens als referentie voor alle vergelijkbare zaken.

Letselschade claimen?

Contact met NostimosMooyman

Benieuwd wat de letselschade-experts van NostimosMooyman voor u kunnen betekenen? Klik op onderstaande knop.

Neem contact op