Terug naar het overzicht

maandag 21 november, 2022

Verlaat beroep op eigen schuld mogelijk?

Indien er een grondslag voor aansprakelijkheid bestaat, dan geldt het uitgangspunt in Nederland: ‘volledige vergoeding van de werkelijk geleden schade’. Het leerstuk van de eigen schuld is een uitzondering hierop. Van eigen schuld is sprake als het letselschadeslachtoffer zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan of de verergering van de schade. In het geval van eigen schuld vermindert dan wel vervalt de schadevergoedingsverplichting van de aansprakelijke partij. Het beroep op eigen schuld dient dan wel door die aansprakelijke partij te worden gedaan. Een vraag die in dit verband kan rijzen is wanneer dit beroep dan dient te geschieden. Kan dit bijvoorbeeld ook meer dan twee jaar na het in behandeling nemen van de letselschade? Hierover liet de rechtbank Midden-Nederland zich onlangs uit. Klik hier voor de uitspraak.

Feiten

De kwestie die aan de rechtbank Midden-Nederland is voorgelegd is de volgende. In mei 2018 is een voetganger betrokken geraakt bij een verkeersongeval met een automobilist, waardoor eerstbedoelde letsel heeft opgelopen. De WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen)-verzekeraar heeft vervolgens in december 2018 de aansprakelijkheid erkend. De schadebehandeling is toen opgestart. Zo heeft er een bezoek bij het letselschadeslachtoffer thuis plaatsgevonden, is er medische informatie ingewonnen en zijn er voorschotten betaald. In februari 2021 deed de WAM-verzekeraar plotseling een beroep op eigen schuld en hij motiveerde schriftelijk waarom hiervan sprake zou zijn. Namens het letselschadeslachtoffer is toen in ieder geval aangevoerd dat dit beroep te laat is gedaan en dat het beroep zich niet verdraagt met de GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade (deze gedragscode bevat tien gedragsregels en deze is opgesteld met het doel om de letselschadebehandeling zo goed mogelijk te laten verlopen)). Daarna is hieromtrent over en weer nog gecorrespondeerd en er is namens het letselschadeslachtoffer na verloop van tijd ook een klacht ingediend bij de WAM-verzekeraar, dat toen ongegrond is verklaard. Uiteindelijk is een gerechtelijke procedure gestart.

Standpunten partijen

Namens het letselschadeslachtoffer is het standpunt ingenomen dat het beroep op eigen schuld te laat is gedaan. De WAM-verzekeraar verweert zich hiertegen door te stellen dat hij bij de erkenning van de aansprakelijkheid het volgende voorbehoud heeft gemaakt: ‘mocht zich nieuwe informatie aandienen.’ Ook geeft de WAM-verzekeraar te kennen dat hij niet eerder een definitief standpunt omtrent de aansprakelijkheid kon innemen nu de hiervoor relevante informatie pas veel later door hem is ontvangen. Met de relevante informatie doelt de WAM-verzekeraar op de camerabeelden, (de medische informatie), de lezing van het letselschadeslachtoffer en het volledige proces-verbaal.

Juridisch kader

De rechtbank Midden-Nederland stelt vast dat de betreffende WAM-verzekeraar is gebonden aan de GBL. In deze kwestie zijn met name de volgende twee gedragsregels van belang:

  • De verzekeraar handelt alert en zorgvuldig door het onderzoek naar de aansprakelijkheid bij haar verzekerde direct na de aansprakelijkstelling te starten’ (gedragsregel 3) en
  • Binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling neemt de verzekeraar een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid in’ (gedragsregel 4).

Oordeel rechtbank

De rechtbank Midden-Nederland gaat mee in het standpunt dat is ingenomen namens het letselschadeslachtoffer. Gelet op de GBL is het beroep op eigen schuld volgens van de rechtbank te laat gedaan. De rechtbank overweegt in dit kader dat de WAM-verzekeraar voldoende gelegenheid had om de voor hem relevante, aanvullende informatie te verkrijgen en dat het voorbehoud van de WAM-verzekeraar van december 2018 onvoldoende specifiek is gelet op de toelichting op gedragsregel 4 van de GBL. Ook is de rechtbank van oordeel dat de ongeclausuleerde bevoorschotting door de WAM-verzekeraar het vertrouwen heeft gewekt dat hij zich niet opnieuw over de aansprakelijkheidskwestie zou gaan buigen. De conclusie is dat sprake is van rechtsverwerking nu de GBL kan worden beschouwd als materieel bindende regelgeving.


Dit blog is geschreven door mr. E.W. (Elise) van Kempen, werkzaam bij Nostimos Letselschadedeskundigen.  

Zullen we u terugbellen?

Laat hier uw gegevens achter en ik bel u zo snel mogelijk terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.